Projektové výzvy

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Dátum vydania aktualizácie: 19.03.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 22.03.2020

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
Príloha č. 03  Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03a  Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03b  Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) (príloha zrušená)
Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza
Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002_BSZ
Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002_SSZ

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr_BSZ
Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr_SSZ
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov_BSZ
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov_SSZ
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu_BSZ
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu_SSZ
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_BSZ
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_SSZ

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 04_ŽoPr-Rozpočet projektu_BSZ
Príloha 04_ŽoPr-Rozpočet projektu_SSZ
Príloha 05_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie_BSZ
Príloha 05_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie_SSZ
Príloha 06_ŽoPr-Finančná analýza_BSZ
Príloha 06_ŽoPr-Finančná analýza_SSZ
Príloha 06a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze_BSZ
Príloha 06a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze_SSZ
Príloha 010_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci_BSZ
Príloha 010_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci_SSZ

Príručka pre užívateľa verzia 1.0 platná od 5.10.2018
Schéma pomoci de minimis
Príručka k verejnému obstarávaniu
Metodické usmernenia RO pre IROP

Vzor Zmluvy o príspevok
Príloha 1 ZoP Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha 2 ZoP Predmet zmluvy
https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 7. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 7. hodnotiaceho kola k 06.03.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 7. hodnotiaceho kola k 04.03.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 164 586,00 EUR

Výzva - opatrenie 4.2 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Dĺžka trvania výzvy je od 04.03.2021 do 20.04.2021.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 4.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 11b -  Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ
Príloha č. 14b - schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2
Príloha č. 15a - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b - Príručka pre používateľov k definícii MSP
Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s COVID 19

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 18.02.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 125 556,00 EUR

Výzva - opatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2020 do 26.03.2021.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 7.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1
Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s COVID 19

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

 

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 18.02.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 03 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha 05 ŽoPr - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

 

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 04.02.2020

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 04.04.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 4. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 03_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach
Príloha 03a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 03b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 04_ŽoPr-Úverový prísľub
Príloha 05_ŽoPr-Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha 06_ŽoPr-Rozpočet projektu
Príloha 07_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha 08_ŽoPr-Finančná analýza
Príloha 08a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha 012_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 06.04.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 6. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha_01_ŽoPr Splnomocnenie
Príloha _02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach
Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha_03-ŽoPr Uverovy prísľub
Príloha_05_ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha_06_ŽoPr- Rozpočet projektu
Príloha_07_ŽoPr- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Aktualizácia č.2 Výzva - opatrenie 4.1 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, číslo výzvy MAS_008/4.1/1.

Touto aktualizáciou č. 2 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.06.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 15.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dokumenty na stiahnutie:

Aktualizácia č. 2 Výzva MAS - CLLD 4.1
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 9b - Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ
Príloha č. 15a - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b - Príručka pre používateľov k definícii MSP
Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 4.1 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikovčíslo výzvy MAS_008/4.1/1.

Touto aktualizáciou č. 1 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 29.05.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 27.03.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dokumenty na stiahnutie:

Aktualizácia č. 1 Výzva MAS - CLLD 4.1
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 9b - Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ
Príloha č. 15a - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b - Príručka pre používateľov k definícii MSP
Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Výzvy na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 16.03.2020 do 16.04.2020 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP: 

Výzva č. 4 - pre podopatrenie M07/7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Výzva č. 5 - pre podpopatrenie M04/4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva_7_5_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (doc)
Vyzva_7_5_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (pdf)
Vyzva_4_2_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (doc)
Vyzva_4_2_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (pdf)

Oznámenie

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že PPA zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.2. zverejnenej dňa 28.11.2019. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2019.
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ

Výzva - opatrenie 4.2 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Dĺžka trvania výzvy je od 18.02.2020 do 20.05.2020.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 4.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 11b -  Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ
Príloha č. 14b - schéma minimálnej pomoci podopatrenie 19.2
Príloha č. 15a - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b - Príručka pre používateľov k definícii MSP
Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Výzva - opatrenie 7.5 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 12.02.2020 do 12.05.2020.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 7.5.
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Výzva - opatrenie 4.1 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 27.12.2019 do 02.04.2020.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 4.1
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 7b - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 9b - Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ
Príloha č. 15a - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 16b - vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b - Príručka pre používateľov k definícii MSP
Príloha č. 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 7.2 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, číslo výzvy MAS_008/7.2/01.

Touto aktualizáciou č. 1 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 19.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizáciou výzvy sa na základe platnosti a účinnosti Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.2 mení príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER, príloha č.2b Projekt realizácie, príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov, príloha č.15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe VO, príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov a dopĺňa sa príloha č. 24b Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou medzi a príloha č. 27a Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 (aktualizácia č.1), a to na základe súhlasného stanoviska RO pre PRV.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 10.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Dokumenty na stiahnutie:

Aktualizácia č.1 Výzva MAS - CLLD 7.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24b - Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF
Príloha č. 27a - Usmernenie PPA č.10/2017 - aktualizácia č.1

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha_01_ŽoPr Splnomocnenie
Príloha _02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach
Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha_03-ŽoPr Uverovy prísľub
Príloha_05_ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha_06_ŽoPr- Rozpočet projektu
Príloha_07_ŽoPr- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 04.02.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 03_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach
Príloha 03a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 03b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 04_ŽoPr-Úverový prísľub
Príloha 05_ŽoPr-Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha 06_ŽoPr-Rozpočet projektu
Príloha 07_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha 08_ŽoPr-Finančná analýza
Príloha 08a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha 012_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 7.4 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dokumenty na stiahnutie:

Aktualizácia č.1 Výzva MAS - CLLD 7.4

 

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha  02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 03 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha 05 ŽoPr - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

 

Výzva - opatrenie 7.2

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dĺžka trvania výzvy je od 2.9.2019 do 29.11.2019.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 7.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ

 

Výzvy na odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 2.7.2019 do 9.8.2019 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP: 

Výzva č.1 - pre podopatrenie M07/7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Výzva č. 2 - pre podpopatrenie M07/7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Výzva č. 3 – pre podpopatrenie M04/4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva_7_4_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (doc)
Vyzva_7_4_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (pdf)
Vyzva_7_2_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (doc)
Vyzva_7_2_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (pdf)
Vyzva_4_1_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (doc)
Vyzva_4_1_odborne-hodnotenie-mas-v-ramci-implementacie-clld (pdf)

Výzva - opatrenie 7.4

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dĺžka trvania výzvy je od 10.6.2019 do 18.10.2019.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD 7.4
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie
Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (doc)
Príloha č. 15a - dokumentacia VO (pdf)
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov MR SVORNOSŤ